Приєднання

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ:

стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації  до 50 кВт (включно)  на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

-місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

     Документи для стандартного приєднання видаються у випадках:
• приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); 
• збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує до 50 кВт (включно); 
• зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно); 
• зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід.

У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

      ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Документи  із заявою про приєднання надаються в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РВ (по області) крім замовників м. Харкова, Дергачівського, Мереф`янського, Липецького, Вовчанського, Ізюмського, Зміївського, Чугуївського, Люботинського районних відділень товариства, які необхідно надавати до ІКВ АТ «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 342-31-69, 342-35-84).

2. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

3. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

4. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

5. Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до  Кодексу.

ЗАЯВА про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання

6. Розробка та погодження в АТ «Харківобленерго» проектної документації згідно технічних умов.

7. Виконати роботи згідно погодженої проектної документації по технічних умовах.

8. Звернутися до відповідного РВ (до ІКВ для споживачів м. Харкова) з заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення внутрішнього електрообладнання до електромережі та наданням необхідної документації.

9. Одержання акта допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

10. Укладення договорів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

11. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі АТ «Харківобленерго».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТА РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ :

1. Заява про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)

2. Копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом,  копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою,  копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

3. Копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

5. ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа - підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта).

Прийом документів на приєднання можливо надати через web-сайт  товариства https://pa.oblenergo.kharkov.ua/frontend/web/index.php/uk/site/login

Часи прийому документів на вул. Плеханівській, 149 (т. 342-31-69, 342-35-84)

з понеділка по четвер з 8.00 до 15.00, у п'ятницю з 8.00 до 14.00, перерва з 12.00 до 12.45.