Приєднання

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАМОВНИКІВ:

стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації  до 50 кВт (включно)  на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

-місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОЕС України , від якого (якої)  забезпечується розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей, що визначається згідно з чинними нормативними документами.

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

     Документи для стандартного приєднання видаються у випадках:
• приєднання нових електроустановок з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно); 
• збільшення електричної потужності існуючих електроустановок, але якщо загальна потужність електроустановок замовника не перевищує до 50 кВт (включно); 
• зміни вимог замовника щодо надійності електропостачання існуючих електроустановок з потужністю до 50 кВт (включно); 
• зміни схеми живлення електроустановки замовника з потужністю електроустановки замовника до 50 кВт (включно), в т.ч. при переході споживача з 1-фазного на 3-фазний ввід.

У випадку зміни форми власності або власника електроустановок, за умови, що такі зміни не призвели до зміни технічних параметрів електроустановок і вимог щодо категорії надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

Якщо приєднання замовника не підпадає під категорію стандартного приєднання, то таке приєднання не є стандартним. У такому разі електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання.

      ЕТАПИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ:

1. Документи  із заявою про приєднання надаються в підрозділ АТ «Харківобленерго» (у відповідний РВ (по області) крім замовників м. Харкова, Дергачівського, Мереф`янського, Липецького, Вовчанського, Ізюмського, Зміївського, Чугуївського, Люботинського районних відділень товариства, які необхідно надавати до ІКВ АТ «Харківобленерго» за адресою:

м. Харків, вул. Плеханівська, 149 (к.т. 342-31-69, 342-35-84).

Консультації стосовно приєднання за к.т. 342-34-04

2. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи

з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

3. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

4. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

Розрахунок.....​

5. Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника.

У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до  Кодексу.

ЗАЯВА про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання

6. Розробка та погодження в АТ «Харківобленерго» проектної документації згідно технічних умов.

Порядок розгляду проектів cтандартного та нестандартного приєднання

7. Виконати роботи згідно погодженої проектної документації по технічних умовах.

8. Звернутися до відповідного РВ (до ІКВ для споживачів м. Харкова) з заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення внутрішнього електрообладнання до електромережі та наданням необхідної документації.

9. Одержання акта допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

10. Укладення договорів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

11. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі АТ «Харківобленерго».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТА РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПРИЄДНАННЯ :

1. Заява про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)

2. Копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом,  копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою,  копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

3. Копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням ( вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

5. ТЕО (за наявності)

6.Інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

Подробнее по ссылке: https://pravo.uteka.ua/doc/pro-zatverdzhennya-zmin-do-kodeksu-sistem-rozpodilu-1.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа - підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання

Детальніше за посиланням: https://pravo.uteka.ua/doc/pro-zatverdzhennya-zmin-do-kodeksu-sistem-rozpodilu-1

Прийом документів на приєднання можливо надати через web-сайт  товариства https://pa.oblenergo.kharkov.ua/frontend/web/index.php/uk/site/login   

Інструкція по роботі з Інтернет-сервісом «Особистий кабінет» в частині подання заяви на приєднання електроустановки до електричних мереж товариства

Часи прийому документів на вул. Плеханівській, 149 (т. 342-31-69, 342-35-84)

з понеділка по четвер з 8.00 до 15.00, у п'ятницю з 8.00 до 14.00, перерва з 12.00 до 12.45.

Додатки

Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі – кооператив), здійснюється з урахуванням змін до Кодексу систем розподілу, та введених в дію постановою НКРЕКП від 24.06.2020 №1209 30.06.2020 (далі Кодекс), а саме:

 

Пункту 4.1.39 розділу 4.1 глави ІV Кодексу: Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі – кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством.

Послугу з приєднання в межах території кооперативу замовник може отримати в порядку, встановленому главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження кооперативу про будівництво електричних мереж на території кооперативу для можливості надання послуги з приєднання.

 

Приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі здійснюється з урахуванням пункту 4.1.40. розділу 4.1 глави ІV Кодексу, а саме:

Послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних параметрів) будинку в цілому.

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що підтверджується технічним паспортом таких приміщень, наданим додатково до заяви про приєднання, може здійснюватись в порядку, визначеному главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження від власника (управителя) багатоквартирного будинку для можливості надання послуги з приєднання.