Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго»

19 Червень, 2015

Акціонерна компанія «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954)

повідомляє своїм акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».
Збори відбудуться 20 липня 2015 року об 11:00 годині за адресою:
Україна, м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).
Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 20 липня 2015 року о 9:00, закінчення реєстрації - 20 липня 2015 року о 10:30 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, – 14 липня 2015 року на 24:00 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АК "Харківобленерго" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
3. Затвердження умов договору з ПАТ «Національний депозитарій України» щодо організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
5. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово – господарської діяльності Компанії у 2013 – 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2013 - 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2013 - 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Компанії за 2013-2014 роки.
9. Затвердження річного звіту Компанії за 2013-2014 роки.
10. Визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2015 рік.
11. Розподіл прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства.
12. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції у зв’язку з приведенням діяльності Компанії у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі в частині зміни найменування Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
13. Внесення змін до внутрішніх положень Компанії.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління АК «Харківобленерго».
15. Обрання Голови правління АК «Харківобленерго».
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
17. Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради АК «Харківобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
20. Обрання членів Ревізійної комісії Компанії.
21. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
22. Прийняття рішення про оплату суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства за рахунок АК «Харківобленерго».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АК «Харківобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 р. 2013 р.
Усього активів 2 666 775 2 375 905
Основні засоби 1 956 081 1 851 950
Довгострокові фінансові інвестиції 8 524 8 524
Запаси 33 487 35 702
Сумарна дебіторська заборгованість 514 601 306 394
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 628 69 969
Нерозподілений прибуток 61 041 36 376
Власний капітал 2 247 455 2 007 125
Статутний капітал 64 135 64 135
Довгострокові зобов'язання 27 664 2 945
Поточні зобов'язання 391 656 365 835
Чистий прибуток (збиток) 30 232 28 547
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256 540 760 256 540 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягу періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7059 7641

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АК «Харківобленерго» у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімн. 314, тел. (057) 740-11-26, (057) 740-12-38. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» ознайомитися з документами можливо у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Заступник голови правління – директор з економіки АК «Харківобленерго» Кузьменко Сергій Володимирович.

Для реєстрації участі в позачергових загальних зборах акціонерам АК «Харківобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Витрати на проїзд до місця зборів не відшкодовуються.
 

В.о. голови правління      Яворський Володимир Георгійович