Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго»

27 Лютий, 2015

Акціонерна компанія «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954) повідомляє своїм акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго». 
Збори відбудуться 01 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою:
Україна, м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).
Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – 01 квітня 2015 року о 9:00, закінчення реєстрації - 01 квітня 2015 року о 10:30 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – 26 березня 2015 року на 24:00 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго" та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
2. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго". 
3. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
5. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Компанії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
10. Звіт Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Затвердження висновків Ревізійної комісії Компанії за 2014 рік.
12. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Компанії за 2013 рік.
13. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Компанії за 2014 рік.
14. Визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2015 рік.
15. Розподіл прибутку за підсумками роботи Компанії у 2013 році.
16. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2013 році, затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. 
17. Розподіл прибутку за підсумками роботи Компанії у 2014 році.
18. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово – господарської діяльності Компанії у 2014 році, затвердження порядку та строку виплати річних дивідендів, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
19. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
20. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції у зв’язку з приведенням діяльності Компанії у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі в частині зміни найменування Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
21. Внесення змін до внутрішніх положень Компанії.
22. Про обрання членів Наглядової ради Компанії.
23. Про обрання Голови Наглядової ради Компанії.
24. Затвердження умов цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради товариства.
25. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
26. Обрання членів Ревізійної комісії Компанії.
27. Обрання Голови Ревізійної комісії Компанії.
28. Затвердження умов цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Компанії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АК «Харківобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 р. 2013 р.
Усього активів 2 666 775 2 375 905
Основні засоби 1 956 081/td> 1 851 950
Довгострокові фінансові інвестиції 8 524 8 524
Запаси 33 487 35 702
Сумарна дебіторська заборгованість 514 601 306 394
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 628 69 969
Нерозподілений прибуток 61 041 36 376
Власний капітал 2 247 455 2 007 125
Статутний капітал 64 135 64 135
Довгострокові зобов'язання 27 664 2 945
Поточні зобов'язання 391 656 365 835
Чистий прибуток (збиток) 30 232 28 547
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256 540 760 256 540 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягу періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7059 7641

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АК «Харківобленерго» у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімн. 314, тел. (057) 740-11-26. В день проведення річних загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» ознайомитися з документами можливо у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Заступник голови правління – директор з економіки АК «Харківобленерго» Шевчук Ірина Володимирівна.
Для реєстрації участі в річних загальних зборах акціонерам АК «Харківобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
Витрати на проїзд до місця зборів не відшкодовуються.